Евролегис

 

Каква е нашата мисия? Членството в ЕС поставя правните субекти в страната в коренно нова ситуация. Протичащите на територията на България и между правни субекти у нас отношения вече не са подчинени единствено на класическата система на вътрешноправна уредба и международно право, с които българските юристи традиционно са свикнали. Органитена публична власт, също както и частните лица, са подчинени на правния ред на ЕС. Този правен ред съществува като самостоятелна и независима от вътрешното и международното право система. Тя функционира въз основа на собствени специфични принципи и правила.

Правото на ЕС се характеризира с примат над всички останали правни норми, на които може да бъде подчинено едно отношение, което попада в обхвата на неговото прилагане. Една значителна част от нормите на това право имат директен ефект, т.е. пряко пораждат права или задължения за частните лица. Дори когато дадена европейска уредба подлежи на прилагане чрез последващи национални актове, тяхното прилагане е обвързано с особени правила, установени на равнището на ЕС. Да се приложи закон, подзаконов или административен акт, приет във връзка с една или друга европейска уредба, предполага да се съобразят не само правилата на българското право, но също и общите правила на правото на ЕС.   

Преобладаващата част от частноправните отношения, почти всяка форма на бизнес отношение, попада в обхвата на правото на ЕС . Един основен кръг от правила, приложими към производството и реализацията на стоки на пазара, предоставянето на услуги, правото на свободно движение, транспорта, банковата и застрахователната дейност, защитата на потребителите, защитата на околната среда, обществените поръчки, конкуренцията, данъчното облагане, са правила, установени именно от правото на ЕС. Оттук в широка част от възникващите правни спорове има елементи, свързани с правото на Съюза.

Да се познава и прилага пълноценноправната уредба на ЕС е от съществено значение за интересите на частните лица, особено на икономическите оператори. Занапред в своето ежедневие всеки частноправен субект неизбежно попада в ситуации, които се подчиняват на европейското право. Ефективното прилагане на тази уредба, както и пълноценната защита на правата и интересите на частните лица, произтичащи от правото на ЕС, са абсолютно условие за  реалното превръщане на България в европейска бизнес, публична и жизнена среда.

            Изграден от тесни специалисти в материята на правото на ЕС, екипът на Евролегис има за своя основна мисия да предоставя необходимите услуги с оглед доброто познаване и ефективното прилагане на правото на Съюза, също както и да подпомага решаването на различни правни казуси, съществен елемент от които се явява именно правото на ЕС.

 
ИНФО ЕС
СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОБЯВИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНО РЕШЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЕС КЪМ САЩ
ДИРЕКТИВА 2004/38 ДОПУСКА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС
OБИЧАЙНОТО ПРЕБИВАВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС В ЕС
ПРЕНАСЯНЕ НА ПАРИ В БРОЙ ПРЕЗ ГРАНИЦА НА ЕС
СЪДЪТ НА ЕС ОПРЕДЕЛИ КАТО ДИСКРИМИНАЦИОННА ПРАКТИКАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ В РОМСКИЯ КВАРТАЛ НА ДУПНИЦА
СЪДЪТ НА ЕС СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ПОЛАГАНЕТО НА ИЗПИТ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНТЕГРАЦИЯ ОТ ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
OСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


.