Европейската комисия взе решение, че Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро.

 Данъчни облекчения, които се предоставят пряко или опосредено от държава членка, могат да бъдат счетени за държавна помощ по смисъла на правото на ЕС, в случай, че поставят определени предприятия в по-благоприятно положение, следствие от което се нарушава или застрашава конкуренцията във Вътрешния пазар.

Ирландия неправомерно е предоставила данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро, тъй като е позволила на телекомуникационния гигант Apple да плаща значително по-ниски данъци, отколкото други предприятия. По този начин, на Apple се дава значително предимство пред останалите конкуренти, които подлежат на едни и същи национални данъчни правила. Следователно Ирландия трябва да възстанови неправомерната помощ.

Комисията може да основава решенията си, отнасящи се до държавните помощи дори и на неверни данни, стига да е поискала сведения във връзка със съответните обстоятелства в разпореждането си до държавата членка за предоставяне на необходимата информация и да не е последвал отговор, с който да бъдат оспорени въпросните фактически обстоятелства. Последващото оспорване на фактите на съдебна фаза е недопустимо.

 

Икономическата система на Европейския съюз се основава главно на принципа на свободната конкуренция в условията на свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали. Една от пречките за реализирането на идеята за свободна конкуренция е допускането на държавна помощ, извън регламентираните от общностното право случаи, защото по този начин подпомогнатите предприятия ще получат необосновано конкурентно предимство на свободния пазар. Във връзка с това общо положение с разпоредбата на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС е уреден общ запрет, съгласно който всяка помощ, предоставена от държавите членки или чрез техни ресурси, под каквато и да е форма, която нарушава или заплашва да наруши търговската конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, е несъвместима с Вътрешния пазар[1].

Този общ принцип на правото на ЕС нееднократно е влизал в конфликт с желанието на правителствата на държавите членки да подпомагат своите предприятия, чрез което да им дадат конкурентно предимство на общия пазар. За да избегнат забраната за държавни помощи, националните власти измислят всевъзможни по своя вид и характер механизми, чрез които се опитват да я заобикалят. Именно поради тази причина е налице богата практика на Съда на ЕС, според която основните изисквания, за да могат определени мерки да бъдат квалифицирани като държавна помощ е те да бъдат предоставяни пряко или непряко чрез държавните ресурси и отговорността за тях да се носи от държавата. Подобна намеса трябва да е в състояние да засегне търговията между държавите членки, да предоставя предимство на своя получател и да нарушава или да заплашва конкуренцията[2].

В действителност, данъчното третиране в Ирландия е дало възможност на Аpple да избегне данъчното облагане на почти всичките си печалби, генерирани от продажбите на продуктите в целия единен пазар на ЕС[3]. Това се дължи на решението на Apple да отчита всичките си продажби в Ирландия, а не в държавите, в които са били продадени продуктите. Тази структура обаче е извън компетентността на ЕС за контрол на държавната помощ. Ако други държави изискат Apple да заплати повече данъци върху печалбите на двете дружества през същия период в съответствие със своите национални правила за данъчно облагане, това би намалило сумата, която трябва да бъде възстановена от Ирландия.

        1. Фактическа обстановка

Apple Sales International и Apple Operations Europe са ирландски корпоративни дружества, които са изцяло собственост на Apple group, контролирана от американското дружество-майка Apple Inc. Те държат правата за ползване на интелектуалната собственост на Apple за продажба и производство на продуктите на дружеството извън Северна и Южна Америка по т.нар. споразумение за „споделяне на разходите“ с Apple Inc. По силата на това споразумение Apple Sales International и Apple Operations Europe правят годишни плащания на Apple в САЩ, предназначени за финансирането на научноизследователска и развойна дейност, извършвана от името на ирландските дружества в САЩ. Тези плащания са възлезли на около 2 милиарда щатски долара през 2011 г. и са нараснали значително през 2014 г. Тези разходи се приспадат от печалбата, отчитана от двете дружества в Ирландия всяка година в съответствие с приложимите правила, като облагаемата им печалба се определя от данъчни становища, издадени през 1991 г., съответно 2007 г.

Apple е организирало своите операции по продажби в Европа по такъв начин, че по договор клиентите са закупували продукти от Apple Sales International в Ирландия, а не от магазините, които физически са им продавали продуктите. По този начин Apple е отчитало всички продажби и печалбите, произтичащи от тези продажби, пряко в Ирландия.

Съгласно двете данъчни становища, само малка част от печалбите на Apple Sales International са били разпределяни към неговия ирландски клон и са били предмет на данъчно облагане в Ирландия. Останалата по-голям част от печалбите е разпределяна към „централното управление“, където е оставала необложена. Следователно само малък процент от продажбите на Apple Sales International е бил облаган с данък в Ирландия, а останалата част не е била облагана в никоя държава.

Въз основа на същите две данъчни становища от 1991 и 2007 г. Apple Operations Europe се е възползвало от подобен данъчен режим за същия период от време. Дружеството е произвеждало някои видове компютри за Apple group. По-голямата част от печалбите на това дружество също са били разпределяни вътрешно към неговото „централно управление“ и не са били предмет на данъчно облагане в никоя държава.

         2. Разследване на Комисията относно наличието на държавна помощ

През юни 2014 г., в Европейската комисия постъпва информация и тя започва задълбочено разследване по повод възникналите основателни съмнения за предоставяне на неправомерни помощи в полза на частни дружества от страна на Република Ирландия. В рамките на разследването е извършена оценка дали одобреният метод за изчисляване на облагаемата печалба на съответното дружество в Ирландия е предоставило на Apple необосновано предимство, което е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

С решение от 30 август 2016 г., Комисията стига до извода, че две данъчни становища, издадени от Ирландия по отношение на Apple, са занижили значително и изкуствено дължимия от Apple данък от 1991 г. насам. В тези становища е бил одобрен метод за определяне на облагаемата печалба, който не отговаря на икономическата и фактическата действителност: почти всички печалби от продажби, отчетени от двете дружества, са били вътрешно разпределяни към „централно управление“, което съществува само на хартия. В резултат на този метод, Apple е заплатило ефективна ставка на корпоративния данък върху печалбата на Apple Sales International от 1 % през 2003 г., която е намаляла до 0,005 % през 2014 г.[4]

        3. Оценка и решение на Европейската комисия

Настоящата Комисия преследва широкообхватна стратегия за справедливо данъчно облагане и по-голяма прозрачност, като в последно време е налице значителен напредък. От юни 2013 г. Комисията разследва практиките, свързани с издаването на данъчни становища в държавите членки, предоставящи предимства на точно определени предприятия.

Според Комисията, двете данъчни становища са напълно законосъобразни. Те представляват уверителни писма, издадени от данъчните органи, с които на дадено предприятие се дава яснота по отношение на метода на изчисляване на неговата корпоративна печалба или относно прилагането на специални данъчни разпоредби.

Контролът на ЕС в областта на държавната помощ има за цел да се гарантира, че държавите членки не предоставят по-добро данъчно третиране на избрани дружества — посредством данъчни становища или по друг начин. По-конкретно, печалбите трябва да бъдат разпределяни между дружества от една и съща корпоративна група и между различни части на едно и също дружество по начин, който отразява икономическата действителност. Това означава, че разпределянето следва да съответства на договорености, сключени в търговски условия между независими предприятия (т. нар. „принцип на сделката между несвързани лица“).

По принцип правилата на ЕС за държавната помощ изискват несъвместимата държавна помощ да бъде възстановена, за да се премахне нарушаването на конкуренцията вследствие на помощта. Съгласно ДФЕС за държавната помощ не се налагат глоби и възстановяването не санкционира въпросното дружество. Неговата цел е единствено да се възстанови равното третиране с останалите дружества.

Комисията е определила в решението си методиката за изчисляване на стойността на неправомерното конкурентно предимство, от което Apple се е възползвало. По-специално, Ирландия трябва да разпредели към всеки от клоновете всички печалби от продажби, които в миналото са били непряко разпределяни към „централното управление“, съответно към Apple Sales International и Apple Operations Europe, и да приложи към тези преразпределени печалби обичайния размер на корпоративния данък в Ирландия. Комисията може да разпореди единствено възстановяване на неправомерна държавна помощ за десетгодишен период, предхождащ първото искане на Комисията за информация, което бе отправено през 2013 г. Следователно, Ирландия трябва да си възстанови от Apple неплатения данък за периода след 2003 г. на стойност до 13 милиарда евро, плюс лихвите. Сумата на неплатените данъци, които трябва да бъдат възстановени от ирландските органи, ще бъде намалена, ако други държави членки или компетентните данъчни органи на САЩ поискат Apple да заплати повече данъци върху печалбата, отчетена за този период.

Въз основа на горепосочените аргументи, Комисията решава, че с данъчните становища, издадени от Ирландия, е било одобрено изкуствено разпределение на печалбите от продажби на Аpple Sales International и Apple Operations Europe към техните „централни управления“, където те не са били предмет на данъчно облагане. В резултат на това данъчните становища са позволили на Apple да плаща значително по-ниски данъци, отколкото други дружества, което е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

В заключение, всички решения на Комисията подлежат на контрол от Съда на ЕС. Ако дадена държава членка реши да обжалва решение на Комисията, тя трябва въпреки това да си възстанови незаконната държавна помощ, но би могла например да постави възстановената сума в блокирана сметка до приключването на съдебните производство[5].

 

[1] СЕО, 22 декември 2008 г., British Aggregates Associatio, дело С-487/06, ECLI:EU:C:2008:757, т. 84, 85 и цитираната съдебна практика

[2] СЕО, 21 март 1991 г., Италия/Комисия, дело C‑303/88, Rec. I‑1433, т. 11; СЕО, 10 юни 2010 г., Fallimento Traghetti del Mediterraneo, дело С-140/09, ECLI:EU:C:2010:335, т. 31; СЕС, 29 март 2012 г., 3M Italia, дело С-417/10, ECLI:EU:C:2012:184, т. 37, 38 и цитираната съдебна практика

[3] Според комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията: „Държавите членки не могат да предоставят данъчни облекчения на избрани предприятия — това е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

[4] Стандартната ставка на корпоративния данък в Ирландия е 12,5 %, за компаниите от производствения сектор е 10 %

[5] Тим Кук, изпълнителния директор на Apple, вече отговори официално на претенциите на ЕС, като подчерта, че Комисията е взела едностранно решение за третиране на данъчното законодателство според собствените си виждания. И Apple, и Ирландия ще обжалват решението. Ако санкцията на Европейската комисия издържи пред съда, това ще е най-тежката глоба в историята на Apple