Съдът на ЕС се произнесе относно определянето на компетентен съд при спор между потребител и доставчик, установени в различни държави-членки. 

Съдът на ЕС се произнесе относно случаите на вертикални споразумения за ограничаване на конкуренцията. 

Решение на Съда на ЕС изяснява критериите за ефективна защита на потребителите от неравноправни клаузи в рамките на изпълнително производство.