Съдът на ЕС се произнесе относно допустимите изключения в прилагането на европейския режим на обществени поръчки.

Съдът на ЕС се произнесе относно задълженията на железопътните превозвачи за информиране на пътниците в реално време.

Съдът на ЕС се произнесе относно равностойното третиране в рамките на данъчното облагане на дивиденти, изплащани на дружества.