След решение на Общия съд на ЕС Microsoft трябва да платят глоба в размер от 860 милиона евро, поради злоупотреба с господстващо положение.

Съдът на ЕС се произнесе относно правото на продажбата на компютърна програма, закупена от интернет.

Отказ за приспадане на ДДС е допустим единствено при установяване, че данъчнозадълженото лице е знаело или е следвало да знае, че въпросната сделка е част от схема за извършване на данъчно нарушение.