Държавите членки могат да задължават дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни да положат успешно изпит за гражданска интеграция.

Съдът на ЕС се произнесе относно основните задължения на националните съдилища по прилагане на европейската уредба за защита на потребителите. 

Влезе в сила нов регламент на ЕС, който закрепва мерки на противодействие на незаконната сеч в рамките на държавите членки и в трети страни.